Verbetercheck Gevaarlijke stoffen

  • Snel en kosteloos uw gevaarlijke stoffen geregistreerd
  • Veilige werkwijzen voor de in de metaal meest gebruikte stoffen
  • Doorloop de stappen voor al uw gevaarlijke stoffen en u voldoet aan de wet

AAN DE SLAG MET GEVAARLIJKE STOFFEN

Als de Inspectie SZW bij u op controle komt voor de wijze waarop in uw bedrijf met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, moet u aan een aantal zaken voldoen. U bent volgens de Arbowet verplicht uw gevaarlijke stoffen te inventariseren, te beoordelen, maatregelen te nemen en deze te borgen. 5xbeter ondersteunt u hierbij met de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen.

Stap 1 Inventariseer en registreer uw stoffen

Inventariseer al de bij u op de werkvloer gebruikte gevaarlijke stoffen. Verzamel de actuele Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) of Safety Data Sheets (SDS'sen) van deze stoffen. Vraag ontbrekende VIB's op bij uw leveranciers, zij zijn verplicht u deze te verstrekken. Registreer met het geautomatiseerde register in de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen alle bij u op de werkvloer gebruikte gevaarlijke stoffen. In het register registreert u de wettelijk verplichte minimaal te inventariseren informatie per product en stof, evenals de benodigde informatie voor toetsing of bij u gewerkt wordt conform de veilige werkwijze. Bij een bezoek van de I-SZW kunt u eenvoudig uw inventarisatie laten zien, zowel digitaal als in print.

Stap 2 Blootstelling beoordelen

Na het inventariseren en registreren van uw gevaarlijke stoffen, beoordeelt u de blootstelling aan deze stoffen door uw medewerkers. Het blootstellingsniveau geeft aan in welke mate zij de gevaarlijke stof (via inademing) binnenkrijgen. 5xbeter heeft voor de in de metaal veel voorkomende productgroepen metingen en blootstellingsbeoordelingen uitgevoerd. Op basis daarvan hebben we veilige werkwijzen opgesteld, die door de I-SZW positief getoetst zijn. Bij het invullen van uw gevaarlijke stoffen in de Verbetercheck wordt per stof ook een aantal vragen gesteld over de wijze van gebruik en hoe ermee gewerkt wordt. Als 5xbeter voor het product een veilige werkwijze heeft, kunt u checken of u veilig werkt met het product. Als u aan de veilige werkwijze voldoet, betekent dat dat de blootstelling onder de grenswaarde is. Heeft 5xbeter geen veilige werkwijze, dan zult u een eigen blootstellingsbeoordeling uit moeten voeren. Voor CMR stoffen (carcinogeen, mutageen, reprotoxisch) heeft 5xbeter geen veilige werkwijzen en moet u in elk geval zelf beoordelen.

Stap 3 Maatregelen ‐ 5xbeter veilige werkwijzen

Neem vervolgens maatregelen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkvloer te verminderen en vermijden. Werkt u volgens de 5xbeter veilige werkwijze dan werkt u met het minimaal noodzakelijke beschermingsniveau voor wat betreft blootstelling van de betreffende stof via inademen. Voor maatregelen naast de veilige werkwijzen kunt u bijvoorbeeld paragraaf 8 van het VIB raadplegen. Hierin staan de door de leverancier aanbevolen maatregelen om veilig te werken met het product. Bijvoorbeeld welke bescherming voor de ogen of de huid dient te worden toegepast.

Stap 4 Borging

De laatste stap in de aanpak van gevaarlijke stoffen is borging. Het gaat hierbij onder meer om adequate voorlichting aan uw medewerkers die met gevaarlijke stoffen werken. Aangeraden wordt om daarvoor per product (of eventueel groep van stoffen met dezelfde risico's) een werkplekinstructiekaart (WIK) te maken en deze op de werkplek te hangen waar met het betreffende product wordt gewerkt.

Meer informatie en hulpmiddelen voor borging vindt u hier.

Log in

Nieuw bij 5xbeter?