Gevaarlijke stoffen

Introductie

Werken met gevaarlijke stoffen kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

Gevaarlijke stoffen kun je binnen krijgen door inademing, inslikken of huidcontact. Dit kan klachten geven, zoals irritatie van de huid en luchtwegen. Sommige stoffen veroorzaken blijvende schade bij langdurige blootstelling.

Waarom

U bent volgens de Arbowet verplicht uw gevaarlijke stoffen te inventariseren en registreren, beoordelen, maatregelen te nemen en deze te borgen. De Inspectie SZW controleert hierop. Met de online registratietool voor gevaarlijke stoffen helpt 5xbeter u aan de Arbowet te voldoen.

Verbetercheck Gevaarlijke stoffen

Met de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen ondersteunt 5xbeter bij de vier stappen om veilig en gezond te werken met chemische producten. Door deze vier stappen te doorlopen voldoet u aan de Arbowet.

  • Inventariseer en registreer uw gevaarlijke stoffen
  • Check of u veilig met deze stoffen werkt
  • Neem waar nodig maatregelen voor veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen
  • Borg de veilige werkwijzen op de werkvloer

Hoe werkt het?

Wat staat er in uw magazijn?

Inventariseer welke chemische producten u in uw magazijn hebt staan en/of u op de werkvloer gebruikt. Het gaat om alle chemische producten waarmee in uw bedrijf wordt gewerkt.

Tip: ruim uw magazijn eerst op en verwijder ongebruikte producten. Naast dat risico’s kleiner worden, hoeft u ook minder te registreren!

Verzamel veiligheidsinformatiebladen

De gegevens over gevaarlijke stoffen staan in het veiligheidsinformatieblad, ook wel Safety Data Sheet genoemd. Inventariseer van welke chemissche producten en stoffen u een actueel veiligheidsinformatieblad (VIB) in huis hebt. Vraag voor de ontbrekende of verouderde VIBG actuele versies bij uw leveranciers aan. Actueel betekend niet ouder dan vijf jaar.

Tip: Uw leverancier heeft de plicht om het VIB te leveren als het chemische product een gevaarlijke stof bevat. Daarnaast bevat de database van onze Verbetercheck actuele VIB’s van circa 2.000 chemische producten.

De leverancier van een stof of een mengsel moet de afnemers een VIB conform Bijlage II van de REACH-verordening verstrekken wanneer:

  • een stof volgens de CLP verordening is ingedeeld als 'gevaarlijk'
  • een stof volgens REACH bijlage XIII ingedeeld is als 'persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT)' of als 'zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zPzB)'
  • een stof is opgenomen op de kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen
  • een stof bevat waarvoor in de EU grenzen voor de blootstelling op het werk zijn.

Vul het register en geef uw gebruik aan

Vul uw Register Gevaarlijke Stoffen met de chemische producten waarmee uw bedrijf werkt. Als het chemische product al in de 5xbeter database is verwerkt, hoeft u alleen het product te selecteren. Als uw chemische product nog niet is verwerkt, dan vindt u alle benodigde informatie in het VIB. U krijgt per product een advies voor een veilige werkwijze. Dit advies is gebaseerd op de combinatie van uw gebruik en de eigenschappen van het chemische product.

Tip: neem contact op met een Verbetercoach als u vragen hebt of voor meer tips.

Hulpmiddelen Gevaarlijke Stoffen

Informatiepakket.jpg

Voorlichtingspakket Gevaarlijke stoffen

Bestaat uit 1 brochure Gevaarlijke stoffen, 10 flyers Gevaarlijke stoffen, 5 Werkplekchecks en 1 poster Gevaarsymbolen.
Meer informatie
Gedrag en Cultuur.png

Gedrag en Cultuur

Brochure en diverse hulpmiddelen om invulling te geven aan een verbetering van de veiligheidscultuur en -gedrag.
Meer informatie

Agenda

webinar Verbetercheck Lasrook

23 september 2020

Meer informatie
Bekijk de hele agenda