STAP 2:
Inventariseer de benodigde info

Start met een goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Daarom vind je hier alles wat je van tevoren kunt doen, moet weten en nodig hebt om de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen te doorlopen. Klik hier voor de handleiding bij de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kun je binnenkrijgen door huidcontact, inademing of inslikken. Het werken met deze stoffen kan schadelijk zijn voor de gezondheid en klachten geven zoals irritatie van de huid en de luchtwegen. Sommige stoffen veroorzaken blijvende schade bij langdurige blootstelling. Je bent volgens de Arbowet verplicht je producten met gevaarlijke stoffen te inventariseren en registreren, beoordelen, maatregelen te nemen en deze maatregelen te borgen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hierop. Met de online registratietool voor producten met gevaarlijke stoffen helpen we je om aan de Arbowet te voldoen.

Hoe werkt het?

Stap 1: Kies voor het thema ‘gevaarlijke stoffen’ wanneer je werkt met producten die deze stoffen bevatten. 

Bij veel bedrijven wordt gewerkt met producten die gevaarlijke stoffen bevatten. Het is belangrijk dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen van 5xbeter helpt je daarbij. Om inzicht te krijgen of je bedrijf op een verantwoorde wijze omgaat met producten die gevaarlijke stoffen bevatten, kun je gebruik maken van de zelfinspectietool van de Nederlandse Arbeidsinspectie. In deze tool worden de stappen aangegeven waarbij de Verbetercheck van 5xbeter gebruikt kan worden. 

Stap 2: Inventariseer en registreer producten die gevaarlijke stoffen bevatten  

Inventariseer alle producten met gevaarlijke stoffen die bij jou op de werkvloer worden gebruikt. Je doet dit door de actuele Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s), ofwel Safety Data Sheets (SDS), te verzamelen van de producten met gevaarlijke stoffen waar je mee werkt. Actueel betekent dat de VIB’s niet ouder zijn dan vijf jaar. De registratie van producten kan met de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen van 5xbeter. Hiermee kan een register worden opgezet dat voldoet aan de eisen van de Nederlandse Arbeidsinspectie. 

Stap 3: Doe de check en beoordeel de blootstelling

De blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen moet onder de geldende grenswaarden liggen. Hier wordt aan voldaan als met een product gewerkt wordt volgens één van de veilige werkwijzen die 5xbeter heeft opgenomen in de Verbetercheck. Als er geen veilige werkwijze voor het product beschikbaar is, moet het bedrijf deze zelf vaststellen door na te gaan of aan de geldende grenswaarden wordt voldaan. Dit kan door een schatting met behulp van een rekenmodel. Ook kan de blootstelling worden bepaald door middel van metingen. Metingen moeten voldoen aan eisen zoals onder andere beschreven in de NEN 689 “Blootstelling op de werkplek – Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen – Strategie om te voldoen aan arbeidshygiënische blootstellingsgrenswaarden”.

Stap 4: Signaleer waar maatregelen nodig zijn voor veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen.

Voor kankerverwekkende en mutagene stoffen geldt dat deze zo mogelijk vervangen moeten worden door veiligere producten. Als dit niet mogelijk is, geldt dat gestreefd moet worden naar de laagst mogelijke blootstelling die technisch uitvoerbaar is. 

Er zijn twee groepen kankerverwekkende en mutagene stoffen; de regels voor ‘zo laag als technisch uitvoerbaar’ verschillen per groep. 

Groep 1: CM-stoffen met een grenswaarde die is vastgesteld op basis van het drempelwaarde-effect. Je vindt deze stoffen in lijst B1 van bijlage XIII van de arbeidsomstandighedenregeling. Bij deze stoffen is het voldoende als je ervoor zorgt dat de blootstelling onder de grenswaarde blijft. 

Groep 2: CM-stoffen met een grenswaarde die is vastgesteld volgens de risicobenadering. Je vindt deze stoffen in lijst B2 van bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling. Bij deze stoffen blijft er altijd risico voor de gezondheid, zelfs als de blootstelling onder de grenswaarde ligt. Daarom moet je alle technische uitvoerbare maatregelen nemen. 

Deze benadering geldt ook voor de CM-stoffen die nog geen wettelijke grenswaarde hebben en waarvoor je zelf de grenswaarde hebt vastgesteld volgens de risicobenadering.

De lijst B1 en B2 is te vinden in de bijlage XIII behorend bij artikel 4.19, eerste lid op https://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2020-01-17/#BijlageXIII

Stap 5: Verbeter de werkwijzen op de werkvloer en borg deze in je organisatie.

Onder borging wordt verstaan dat maatregelen die zijn genomen ook daadwerkelijk in stand blijven.

Medewerkers moeten voorlichting krijgen over de risico’s van het werken met de producten met gevaarlijke stoffen en over de beschermingsmaatregelen die ze moeten nemen. In het bedrijf moet toezicht zijn of de maatregelen worden toegepast. De BHV moet op de hoogte zijn van maatregelen als er een incident is. Tenslotte is het van belang medewerkers een preventief medisch onderzoek aan te bieden (specifiek voor het bedrijf). Overleg hierover met je arbodienst.

Wat moet ik vooraf doen?

Inventariseer alle producten die gevaarlijke stoffen bevatten

Verwijder voordat je begint alle ongebruikte producten uit je bedrijf. Zo worden de risico’s kleiner en hoef je minder te registreren.

Verzamel alle Veiligheidsinformatiebladen

Op de Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s), ook wel Safety Data Sheets genoemd staan alle gegevens over de gevaarlijke stoffen. Zijn er verouderde (ouder dan vijf jaar) of ontbrekende VIB’s, kijk dan eerst in de database van onze Verbetercheck of het product erbij staat. Je vindt er de actuele VIB’s van zo'n 2.000 producten met gevaarlijke stoffen. Mis je dan nog een of meerdere VIB’s, vraag deze dan op bij de desbetreffende leverancier(s). Deze zijn wettelijk verplicht om een VIB te verstrekken.

Geef je gebruik aan per product dat gevaarlijke stoffen bevat

Vul je Register Gevaarlijke stoffen met de producten met gevaarlijke stoffen waarmee jouw bedrijf werkt en geef je gebruik aan. Als het product met gevaarlijke stoffen al in de 5xbeter database is opgenomen, hoef je alleen het product te selecteren. Als jouw product dat gevaarlijke stoffen bevat nog niet is opgenomen, dan vind je alle benodigde informatie in het VIB. Je kunt de gegevens invoeren in het register en het VIB uploaden. 5xbeter zal het product dan opnemen in de database. Je krijgt per product een keuzemogelijkheid voor een veilige werkwijze. Als er geen veilige werkwijze is dan moet je zelf een veilige werkwijze vaststellen (zie stap 3)

Nieuw hier?

Meld je aan voor Mijn 5xbeter en profiteer kosteloos van:

  • Ondersteuning bij de Verbeterchecks
  • Een centraal archief voor je Verbeterchecks
  • Advies van Verbetercoaches
  • Hulpmaterialen per thema
Meld je nu aan

Hulpmiddelen Gevaarlijke Stoffen

Poster Gevaarsymbolen gevaarlijke stoffen.png

Poster Gevaarsymbolen gevaarlijke stoffen

Hang deze poster op in de buurt van de stoffenopslag op plaatsen waar veel met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt.
Meer informatie
Brochure Gevaarlijke stoffen.png

Brochure Gevaarlijke stoffen

Download of bestel hier de brochure Gevaarlijke stoffen met de inhoudelijke achtergrond en opzet van de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen en de belangrijkste tips voor veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen.
Meer informatie

 

Laat je inspireren door filmpjes van andere bedrijven. Bekijk hoe collega’s in de Metaalbewerking en Metalektro omgaan met veiligheid. Hoe houden zij de werkvloer veilig en gezond?

 

Bekijk alle best practices

Nieuw hier?

Meld je aan voor Mijn 5xbeter en profiteer kosteloos van:

  • Ondersteuning bij de Verbeterchecks
  • Een centraal archief voor je Verbeterchecks
  • Advies van Verbetercoaches
  • Hulpmaterialen per thema