Veelgestelde vragen

Waarom wordt een product in mijn register aangemerkt als CMR?

Een product in het register wordt automatisch aangemerkt als CMR wanneer een of meer stoffen in het product op de SZW lijst staan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) publiceert ieder halfjaar een bijgewerkte lijst met CMR-stoffen in de Staatscourant. Let op, er wordt geen rekening gehouden met het percentage van de betreffende stof.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Wat zijn gevaarlijke stoffen? Hoe herken ik deze?

Gevaarlijke stoffen kun je herkennen aan de gevarensymbolen op de verpakking. Ook staan er op oudere etiketten R- en S-zinnen, verwijzend naar Risk en Safety. Op nieuwere producten staan H- en P-zinnen, verwijzend naar Hazard en Precaution. Dit zijn de gevaarlijke stoffen die in verpakkingen zitten. Maar gevaarlijke stoffen kunnen ook vrijkomen tijdens het verrichten van werkzaamheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld lasrook.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Wat zijn de gezondheidseffecten van gevaarlijke stoffen?

Gevaarlijke stoffen kunnen worden opgenomen via de huid (aanraken, spatten), via de mond (eten, roken) en door inademen (damp, gas, kleine stofdeeltjes). Welke gezondheidseffecten veroorzaakt worden, hangt af van:

  • De schadelijkheid van de stof voor de gezondheid,
  • De hoeveelheid waaraan je wordt blootgesteld, en
  • Hoe lang je eraan wordt blootgesteld.

Gevaarlijke stoffen kunnen een direct effect hebben en een effect op lange termijn. Voorbeelden van directe effecten: verbranding door bijtende stoffen, duizelig en hoofdpijn door inademen oplosmiddelen, eczeem en allergie. Voorbeelden van effecten op lange termijn: zijn schilderziekte (OPS) door langdurige blootstelling aan oplosmiddelen, eczeem, allergie en kanker. In het veiligheidsinformatieblad van een gevaarlijke stof is in paragraaf 2 beschreven welke gezondheidseffecten die stof kan veroorzaken. 

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Moet ik een register bijhouden van gevaarlijke stoffen?

Als de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) bij u op controle komt voor de wijze waarop in uw bedrijf met gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, moet u aan een aantal zaken voldoen. U bent volgens de Arbowet verplicht uw gevaarlijke stoffen te inventariseren, te beoordelen, maatregelen te nemen en deze te borgen. 

De eerste stap is inventarisatie. Hiertoe heeft 5xbeter een geautomatiseerd register voor u ontwikkeld in de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen. Hierin kunt u alle in uw bedrijf gebruikte verpakte gevaarlijke producten en stoffen inventariseren. In het register registreert u de wettelijk verplichte minimaal te inventariseren informatie per product en stof, evenals de voor de blootstellingsbeoordeling benodigde informatie. Bij een bezoek van de I-SZW kunt u eenvoudig uw inventarisatie met hen delen door hen inzage te geven in (een uitdraai van) dit register.

Met de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen kunt u laagdrempelig en snel een register gevaarlijke stoffen maken. Hulp nodig? De Verbetercoaches kunnen u op weg helpen bij het invullen van de Verbetercheck. Ook geven zij indien wenselijk voorlichting over gevaarlijke stoffen.

Bekijk antwoord Verberg antwoord

Moet ik de blootstelling aan gevaarlijke stoffen beoordelen?

Voor gevaarlijke stoffen gelden voorschriften voor inventarisatie, beoordeling, maatregelen en borging. Volgens de Arbowet moet van elke gevaarlijke stof waarmee werknemers in contact kunnen komen, de aard, mate en duur van de blootstelling worden beoordeeld. 5xbeter heeft voor de in de metaal veel voorkomende productgroepen metingen en blootstellingsbeoordelingen uitgevoerd. Op basis daarvan hebben we veilige werkwijzen opgesteld, die door de I-SZW positief getoetst zijn. Bij het invullen van uw gevaarlijke stoffen in onze Verbetercheck wordt per stof ook een aantal vragen gesteld over de wijze van gebruik en hoe ermee gewerkt wordt. Als 5xbeter voor het product een veilige werkwijze heeft, kunt u checken of u veilig werkt met het product. Heeft 5xbeter geen veilige werkwijze, dan zult u een eigen blootstellingsbeoordeling uit moeten voeren.

Als er geen veilige werkwijze voor een product of stof in de Verbetercheck beschikbaar is, beoordeelt u zelf de blootstelling van uw medewerkers aan deze stoffen. Het blootstellingsniveau geeft aan in welke mate zij de gevaarlijke stof (via inademing) binnenkrijgen. Bij het bepalen van de blootstelling kijkt u naar de hoeveelheid van de stof waaraan de medewerker wordt blootgesteld, hoe vaak en hoe lang dit gebeurt. De blootstelling kan op verschillende manieren vastgesteld worden, onder andere:

  • Door een kwantitatief hiervoor door I-SZW toegestaan beoordelingssysteem te gebruiken. Voorbeelden van dergelijke beoordelingssystemen zijn de Stoffenmanager, Ecetoc-TRA of ART (Advanced Reach Tool);
  • Door blootstellingsmetingen uit te (laten) voeren.
Bekijk antwoord Verberg antwoord

Moet ik mijn medewerkers voorlichting geven over gevaarlijke stoffen?

Volgens de Arbowet moeten medewerkers worden voorgelicht over de risico’s van het werk en de maatregelen die genomen moeten worden om zich te beschermen tegen die risico’s. Dat geldt ook voor gevaarlijke stoffen. Door medewerkers adequaat voor te lichten over gevaarlijke stoffen, kan directe of indirecte schade aan de gezondheid voorkomen worden. Het veiligheidsinformatieblad van een gevaarlijke stof geeft de benodigde informatie over de risico’s en maatregelen. Aangeraden wordt om per product (of eventueel groep van stoffen met dezelfde risico’s) een werkplekinstructiekaart (WIK) te maken en deze op de werkplaats te hangen. Neem de volgende onderwerpen op in een WIK:

  • De risico’s van het product met gevaarssymbolen en eventueel de R-zinnen (of H-zinnen);
  • Welke maatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden (zoals afzuiging, adembescherming, veiligheidsbril, handschoenen e.d.);
  • EHBO-informatie;
  • Hoe het (rest)product moet worden afgevoerd en wat te doen bij lekken of morsen van het product (hoe op te ruimen);
  • Hoe het product moet worden opgeslagen.
Bekijk antwoord Verberg antwoord