Gebruikersovereenkomst

Gebruikersovereenkomst
 
1. Stichting Raad van Overleg in de Metalektro (ROM), gevestigd te Leidschendam aan Overgoo 13, 2266 JZ, hierna te noemen ‘de Stichting’,
en
2. ‘de Gebruiker’, (rechts)persoon die zich heeft ingeschreven via http://www.5xbeter.nl, hierna te noemen ‘de Website’,; 
nemen in aanmerking dat
 - de Stichting alle rechten heeft op de internetwebsite http://www.5xbeter.nl
 - onder deze rechten in ieder geval wordt verstaan het auteursrecht op zowel de Website als geheel, als alle afzonderlijke elementen daarvan, alle op de Website opgeslagen informatie, het op de Website gepubliceerde woordenboek en alle vertalingen van de begrippen uit dat woordenboek, alle op de Website getoonde pictogrammen etc.;    
 - de Stichting de Website heeft (laten) maken om het midden- en kleinbedrijf in de metaal en elektrotechnische industrie voor te lichten op het gebied van veiligheid;
 - de Gebruiker onder de reikwijdte van de hiervoor genoemde definitie valt en de Stichting derhalve bereid is om de Gebruiker onder de hierna volgende voorwaarden een niet-exclusieve licentie te verlenen om gebruik te maken van de content van de Website;

komen als volgt overeen:

Art. 1.  Gebruikersovereenkomst
De Stichting verleent hierbij aan de Gebruiker het recht om gebruik te maken van al hetgeen de Website de Gebruiker te bieden heeft conform de in deze overeenkomst genoemde voorwaarden. De Gebruiker aanvaardt deze  voorwaarden. De  gebruikersovereenkomst is niet overdraagbaar en de Gebruiker is niet gerechtigd om sublicenties te verlenen.

Art.2. Gebruik en verplichtingen
1. De Gebruiker verplicht zich om al hetgeen de Website aan hem biedt:
 -  te gebruiken conform de door de Stichting gegeven aanwijzingen;
 -  alleen te gebruiken in het kader van de interne bedrijfsvoering van de Gebruiker;
 -  niet te gebruiken voor enig commercieel doel;
 -  op geen enkele wijze te verveelvoudigen en/of te openbaren;
 -  als geheime informatie te behandelen en op geen enkele wijze aan derden bekend te maken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting;

2. De Gebruiker onthoudt zich van ieder handelen of nalaten met betrekking tot (het gebruik van) de Website ten gevolge waarvan de Stichting schade zou kunnen ondervinden. In het geval de Stichting daadwerkelijk schade lijdt ten gevolge van een handelen of nalaten zoals beschreven in de vorige zin, dan is de Gebruiker gehouden deze schade te vergoeden.

3. De Gebruiker zal de Stichting op de kortst mogelijke termijn op de hoogte stellen indien hij inbreuken op de auteursrechten op de Website vaststelt of indien een derde aanspraak maakt op rechten op de Website, of een derde stelt dat de Website inbreuk maakt op een of meer van zijn rechten.

Art. 3 Aansprakelijkheid
De Stichting sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website en/of al hetgeen de Website de Gebruiker aanbiedt. Dit geldt ook voor de inhoud van de sites waarnaar wordt doorverwezen of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de Website en of de informatie te kunnen raadplegen.

Art. 4. Looptijd en beëindiging
1. De Stichting heeft het recht om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling per direct te ontbinden indien de Gebruiker zich niet houdt aan één of meerdere van de in deze overeenkomst genoemde voorwaarden.

Art. 5. Toepasselijk recht en forum
1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te ’s Gravenhage.