Werken met producten die gevaarlijke stoffen bevatten

Bij veel bedrijven wordt gewerkt met producten die gevaarlijke stoffen bevatten. Het is belangrijk dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt. De verbetercheck gevaarlijke stoffen van 5xbeter helpt u daarbij. Om inzicht te krijgen of jouw bedrijf op een verantwoorde wijze omgaat met producten die gevaarlijke stoffen bevatten kun je gebruik maken van de zelfinspectietool van SZW. https://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/

In deze tool worden 4 stappen aangegeven waarbij de verbetercheck van 5xbeter gebruikt kan worden.

Stap 1: inventariseren

Inventariseren. Dit kan gebeuren met de verbetercheck gevaarlijke stoffen van 5xbeter. Hiermee kan een register worden opgezet dat voldoet aan de eisen van SZW.

Stap 2: beoordelen blootstelling


De blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen moet onder de geldende grenswaarden liggen. Als met een product gewerkt kan worden volgens 1 van de veilige werkwijzen die 5xbeter heeft opgenomen in de verbetercheck wordt hieraan voldaan. Als er geen veilige werkwijze voor het product beschikbaar is moet het bedrijf zelf vaststellen of aan de geldende grenswaarden wordt voldaan. Dit kan door een schatting met behulp van een rekenmodel https://gevaarlijkestoffen.zelfinspectie.nl/bijlagen/SZW_ZIGS_Bijlage_5.pdf. Ook kan de blootstelling worden bepaald door middel van metingen. Metingen moeten voldoen aan eisen zoals onder andere beschreven in de NEN 689 “ Blootstelling op de werkplek - Meting van de inhalatieblootstelling aan chemische stoffen - Strategie om te voldoen aan de arbeidshygienische blootstellingsgrenswaarden”.

Stap 3: maatregelen

Ieder bedrijf moet bij het werken met gevaarlijke stoffen de blootstelling zoveel mogelijk voorkomen of minimaliseren, in ieder geval tot een blootstelling die onder de geldende grenswaarde ligt. Dit kan met behulp van de arbeidshygiënische strategie. Dit betekent dat u de maatregelen in een bepaalde volgorde toepast.

De beste maatregelen nemen het risico geheel weg. Als dat niet kan, ga dan een stapje lager. Er zijn 4 niveaus:

  1. 1. Vervang de gevaarlijke stof.
  2. 2. Pas technische maatregelen toe.
  3. 3. Pas organisatorische maatregelen toe.
  4. 4. Geef persoonlijke beschermingsmiddelen aan individuele medewerkers.

Controleer ook of de maatregelen die u tot nu toe al heeft genomen, voldoen aan de arbeidshygiënische strategie.

Voor kankerverwekkende en mutagene stoffen geldt dat deze zo mogelijk vervangen moeten worden door veiligere producten. Als dit niet mogelijk is geldt dat gestreefd moet worden naar een zo laag als technisch uitvoerbare blootstelling.

Er zijn twee groepen kankerverwekkende en mutagene stoffen; de regels voor ‘zo laag als technisch uitvoerbaar’ verschillen per groep.

Groep 1: CM-stoffen met een grenswaarde die is vastgesteld op basis van het drempelwaarde-effect. U vindt deze stoffen in lijst B1 van bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling. Bij deze stoffen is het voldoende als u ervoor zorgt dat de blootstelling onder de grenswaarde blijft.

Groep 2: CM-stoffen met een grenswaarde die is vastgesteld volgens de risicobenadering. U vindt deze stoffen in lijst B2 van bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling. Bij deze stoffen blijft altijd risico voor de gezondheid, zelfs als de blootstelling onder de grenswaarde ligt. Daarom moet u alle technisch uitvoerbare maatregelen nemen.

Deze benadering geldt ook voor de CM-stoffen die nog geen wettelijke grenswaarde hebben en waarvoor u zelf de grenswaarde heeft vastgesteld volgens de risicobenadering.

De lijst B1 en B2 is te vinden in bijlage XIII op https://wetten.overheid.nl/BWBR0008587/2020-01-17/#BijlageXIII

Stap 4: borging

Onder borging wordt verstaan dat maatregelen die zijn genomen ook daadwerkelijk in stand blijven. 

Medewerkers moeten voorlichting krijgen over de risico’s van het werken met de producten met gevaarlijke stoffen en over de beschermingsmaatregelen die ze moeten nemen. In het bedrijf moet toezicht zijn of de maatregelen worden toegepast.  De BHV moet op de hoogte zijn van maatregelen als er een incident is. Tenslotte is het van belang medewerkers een preventief medisch onderzoek aan te bieden (specifiek voor het bedrijf). Overleg hierover met uw arbodienst.

Onderbouwing Verbetercheck en veilige werkwijzen

Aan de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen en de daarin opgenomen veilige werkwijzen ligt een heel aantal blootstellingsbeoordelingen en metingen ten grondslag. De bundeling van deze metingen, berekeningen en onderbouwing vormt de door de Inspectie SZW positief getoetste arbocatalogus:
Rapport Veilige werkwijzen in de metaal 

Vragen of hulp nodig?

De Verbetercoaches van 5xbeter adviseren u graag over de aanpak, vervanging en maatregelen die bij uw bedrijf en situatie passen. Bel de gratis Verbeterlijn (0800 555 50 05) of mail info@5xbeter.nl en maak een afspraak met een Verbetercoach.