Aanpak Gevaarlijke stoffen


Werken met gevaarlijke stoffen kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Bij het gebruik van producten als ontvetters, verven en lijmen kun je door inademing of huidcontact gevaarlijke stoffen binnenkrijgen. Dit kan gezondheidsklachten geven. Denk aan irritatie van luchtwegen en huid, in sommige gevallen met blijvende schade. Voorkom de risico’s van werken met gevaarlijke stoffen en ga aan de slag met deze aanpak in vier stappen. Hebt u deze vier stappen voor al uw gevaarlijke stoffen doorlopen, dan voldoet u aan de Arbowet.

De Verbetercheck Gevaarlijke stoffen

De risico’s van werken met gevaarlijke stoffen kun je verkleinen en voorkomen door je bewust te zijn van:

- Met welke gevaarlijke stoffen op de werkvloer gewerkt wordt;
- Welke stoffen welke risico’s met zich meebrengen; en
- De juiste werkwijze en beschermende maatregelen bij de gebruikte stof te kiezen.

Met de 5xbeter Verbetercheck Gevaarlijke stoffen inventariseer en registreer je gemakkelijk de in het bedrijf aanwezige stoffen. Voor de in de metaal meest voorkomende groepen van stoffen heeft 5xbeter daar al een blootstellingsbeoordeling voor gedaan. Voor deze producten en stoffen bieden we een veilige werkwijze. Een veilige werkwijze is een werkwijze waarbij het gezondheidsrisico doeltreffend beheerst is. Het wordt bepaald door de aard van het product, de taak/handeling die wordt verricht, de omstandigheden en de beheersmaatregelen die getroffen zijn.

Stap 1: inventariseren en registreren

Inventariseer al de bij u op de werkvloer gebruikte gevaarlijke stoffen. U doet dit door de actuele Veiligheidsinformatiebladen (VIB's), ofwel Safety Data Sheets (SDS), te verzamelen van de chemische producten waarmee u werkt. Actueel betekent dat de VIB’s niet ouder zijn dan vijf jaar. Registreer vervolgens uw chemische producten in de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen.

Stap 2: blootstelling beoordelen


Beoordeel de blootstelling aan gevaarlijke stoffen door het beantwoorden van een aantal aanvullende vragen in de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen. 
In onze brochure Gevaarlijke stoffen leest u meer over de opzet en onderbouwing van de blootstellingsbeoordelingen in de Verbetercheck. 

Stap 3: maatregelen nemen

Blijkt uit stap 2 dat in uw bedrijf met alle gevaarlijke stoffen volgens de veilige werkwijze gewerkt wordt, dan hoeft u geen aanvullende maatregelen te nemen. 5xbeter adviseert u altijd te kijken of u gevaarlijke stoffen kunt vervangen door minder risicovolle alternatieven. Voor carcinogene en mutagene stoffen bent u verplicht om deze te vervangen waar technisch mogelijk.
Werkt u volgens de blootstellingsbeoordeling nog niet veilig en gezond met een of meerdere stoffen, neem dan maatregelen. 
Maak een plan van aanpak voor de omgang met gevaarlijke stoffen. Hierin beschrijft u welke structurele maatregelen u neemt om de gezondheid van uw werknemers te beschermen en een planning voor de uitvoering van deze maatregelen op korte termijn. Let op of het nodig is voor die tijd uw werknemers te beschermen met persoonlijke beschermingsmiddelen. In het Veiligheids Informatieblad (VIB) zijn de maatregelen beschreven die minimaal nodig zijn om de gebruiker tegen de risico's te beschermen. 

Arbeidshygiënische strategie 
Bij het kiezen van de juiste maatregelen volgt u de arbeidshygiënische strategie. U gaat eerst op zoek naar de maatregelen die het risico geheel wegnemen, indien dit niet kan, gaat u een stapje lager in de stategie:

1. Vervang de gevaarlijke stof.
2. Zorg dat de gevaarlijke stof niet vrijkomt.
3. Neem een maatregel die alle medewerkers beschermt.
4. Geef persoonlijke beschermingsmiddelen aan individuele medewerkers.

Stap 4: borging

Zorg voor een goede voorlichting en instructie voor alle medewerkers die aan gevaarlijke stoffen blootstaan. Houd toezicht op het veilig werken met gevaarlijke stoffen door uw medewerkers. Maak bijvoorbeeld per product een werkplekinstructiekaart (WIK) en hang deze op de werkplek. Onder Hulpmiddelen Gevaarlijke stoffen staan alle door 5xbeter ontwikkelde hulpmiddelen bij de aanpak van gevaarlijke stoffen op de werkvloer.

Vragen of hulp nodig?

De Verbetercoaches van 5xbeter adviseren u graag over de aanpak, vervanging en maatregelen die bij uw bedrijf en situatie passen. Bel de gratis Verbeterlijn (0800 555 50 05) of mail info@5xbeter.nl en maak een afspraak met een Verbetercoach.

Onderbouwing Verbetercheck en veilige werkwijzen

Aan de Verbetercheck Gevaarlijke stoffen en de daarin opgenomen veilige werkwijzen ligt een heel aantal blootstellingsbeoordelingen en metingen ten grondslag. De bundeling van deze metingen, berekeningen en onderbouwing vormt de door de Inspectie SZW positief getoetste arbocatalogus:
Rapport Veilige werkwijzen in de metaal